سنگ معجزه Cover

سنگ معجزه

ISBN/ASIN: N/A | 1343 | Persian | pdf | 4.97 Mb
Publisher: کتابفروشی فروغی | Author: موریس لبلان / مترجم عنایت الله شکیباپور

این همه قتل و کشتار برای چیست؟
این جنایتکار عظیم چه نام دارد؟
این صحنه های خونین-این دریای خون-این سرهای بریده-این بدنهای قطعه قطعه شده و بالاخره اینهمه وحشت و فریاد چه غوغائی بپا کرده:
جواب تمام این پرسش های عجیب در این کتاب است، بخوانید تا باور کنید.

Download:
سنگ معجزه

Category: Uncategorized

money back guarantee