As the Sun Rose Over the Eastern Mountains: English Short Stories from the Tibetan Plateau Cover

As the Sun Rose Over the Eastern Mountains: English Short Stories from the Tibetan Plateau

ISBN/ASIN: N/A | 0 | English | pdf | 198/198 pages | 15.3 Mb

If you already know the first 1,000 words of English, this book will be easy for you to read.
You can study this book by yourself. The stories talk about real life on the Tibetan Plateau. The content is familiar. The nook begins with a very short story. The stories gradually get longer. New vocabulary is repeated throughout the stories. This book has exercises to help you learn English. There are exercises to help you remember new vocabulary, study grammar, discuss the text, and share your ideas by speaking and
writing. You can check the grammar answers in the text. You can check other answers at the back of the text.
Teachers can easily photocopy the pages from this book and use them in class. Teachers can use this nook as the main textbook for a course, or as a supplemental text for a regular English course.

གལ་ཏེ་&ོད་)ིས་,་མོ་ནས་ད/ིན་ཇིའི་ཐ་3ད་4ོང་གཅིག་7ག་ཤེས་ཚ:། དཔེ་ཆ་འདི་(ོག་+་ནི་-ོད་ལ་མཚ1ན་ན་ལས་3་མོ་ཞིག་ཡིན། !ོད་%ིས་རང་*ོ ང་གི་%ལ་
!་དཔེ་ཆ་འདི་)ོབ་,ོང་.ས་ཆོག་ལ། དཔེ་ཆའི་ནང་གི་གཏམ་-ད་དག་གིས་ང་ཚ0ར་བོད་4ལ་6ི་འཚ0་བ་དངོས་ཞིག་བ8ོད་ཡོད་པར་མ་་ཟད། གཏམ་%ད་’ི་
ནང་དོན་ང་ཚ’འི་འཚ’་བ་དང་བར་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་བ་ཞིག་ཡིན། དཔེ་ཆའི་ནང་*་གཏམ་.ད་/་མོའམ་1ང་2་དག་ནས་མགོ་བ5མས་ཤིང་རིམ་བཞི ན་ནང་དོན་
ཇེ་རིང་ངམ་ཇེ་དཀར་སོང་ཡོད།བ/བ་ཚན་2ོད་3ི་ཐ་5ད་གསར་བ་དག་3ང་བ7ར་8ོས་3ི་9ལ་;་གཏམ་=ད་རེ་རེའི་2ོད་;་བཀོལ་?ོད་@ས་ཡོ ད་ཅིང་།
!ངས་གཞི་དག་གིས་)ེད་ལ་ད,ིན་ཇི་/ོབ་པར་རམ་འདེགས་,ེད་པ་མ་ཟད། ད་#ང་ཐ་&ད་གསར་བ་ངོས་འཛ.ན་དང་བ0་1ོད་2ོང་བ་3ེ ད་པ།%ོབ་ཚན་*ི་
ནང་དོན་&བ་བ(ར་*ེད་པ་སོགས་/ི་ལམ་ནས་ད*ིན་ཇིའི་བཤད་6ས་དང་འ7ི་6ས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་:བ། !ེད་%ིས་བ)་*ོད་དང་-ངས་གཞིའི་ལན་
ཡང་དག་བ’བ་དེབ་)ི་མ,ག་-་.ོས་ཆོག་ལ་དགེ་3ན་5ིས་ནང་དོན་གང་6ང་7བས་བདེའི་ངང་བ9ར་དཔར་

Download:
As the Sun Rose Over the Eastern Mountains: English Short Stories from the Tibetan Plateau

Category: Uncategorized
Tags:

money back guarantee