Anna Karenina Cover

Anna Karenina

ISBN/ASIN: 9789734606627 | 2007 | Romanian | pdf | 904/904 pages | 3.42 Mb
Publisher: Polirom | Author: Lev Tolstoi

Lev Nikolaevici Tolstoi (1828-1910) – celebru scriitor rus, autorul
unei opere în care individualul ºi naþionalul capãtã dimensiuni universale.
Începînd cu trilogia autobiograficã scrisã în perioada
1852-1857 ºi alcãtuitã din romanele Copilãria, Adolescenþa ºi Tinereþea,
sondarea „fluiditãþii“ universului interior ºi a temeiurilor morale ale
omului a devenit principala temã a operelor sale. În nuvela Cazacii
(1863), eroul, un tînãr aristocrat, redescoperã bucuria comunicãrii cu
natura, viaþa fireascã ºi integrã a omului simplu. Capodopera Rãzboi
ºi pace (1863-1869) zugrãveºte viaþa întregii societãþi ruse în perioada
rãzboaielor napoleoniene
; evenimentele istorice ºi interesele personale,
cãile de autodefinire a personalitãþii ºi spontaneitatea vieþii populare
sînt prezentate drept componente echivalente ale existenþei natural-
istorice. La sfîrºitul anilor 1870, scriitorul trece printr-o crizã
spiritualã amplificatã ulterior de ideea desãvîrºirii morale ºi a „simplificãrii“
(care a dat naºtere doctrinei ºi miºcãrii „tolstoismului“) ºi
întreprinde în operele sale o criticã din ce în ce mai accentuatã a
instituþiilor birocratice, a statului, a bisericii (în 1901 a fost excomunicat
din Biserica Ortodoxã Rusã), a civilizaþiei ºi culturii, a întregului
mod de viaþã specific „claselor cultivate“
: romanul Învierea
(1889-1899), nuvela Sonata Kreutzer, dramele Puterea întunericului
(1887) ºi Cadavrul viu (1900). De asemenea, interesul sãu se îndreaptã
spre temele morþii, pãcatului, cãinþei ºi renaºterii morale, în jurul
cãrora sînt construite nuvelele Moartea lui Ivan Ilici (1884-1886),
Pãrintele Serghi (1890-1898) ºi Hadji-Murat (1896-1904).
În romanul Anna Karenina (1873-1877), axat pe tragedia unei femei
aflate sub imperiul distructiv al unei pasiuni adulterine, Tolstoi divulgã
ipocrizia înaltei societãþi, zugrãveºte descompunerea modului de viaþã
patriarhal, distrugerea instituþiei familiei. Receptãrii lumii de cãtre o
conºtiinþã individualã ºi raþionalistã scriitorul îi opune valoarea în
sine a vieþii, în infinitul, în nestatornicia haoticã ºi în concreteþea ei
realã, manifestîndu-se drept un „criptovãzãtor al trupului“ (termenul
îi aparþine lui Dmitri Merejkovski).

Download:
Anna Karenina

Category: Literature
Tags: ,

money back guarantee